Zorgmanege Prinses Margriet Manege Westerbork

Prinses Margriet Manege >

Privacystatement

Privacy Statement

Dit Privacy Statement is ingegaan op 25-05-2018.

Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar belanghebbenden (zoals medewerkers, cliënten en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoons¬gegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de AVG.

Verwerkingen
Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden bijgehouden in het register van verwerkingen. Hiervoor hanteren wij de opzet zoals beschreven staat in Artikel 30 van de AVG.

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens
Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer. Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork verkrijgt uw persoonsgegevens van uzelf of anderszins.Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Voor welke doeleinden gebruikt Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerborkuw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor:
• de registratie van een potentiele cliënt inclusief toetsing aan de toetsingsvereisten;
• het bieden van dagbesteding met zorg ondersteuning;
• het bieden van werkbegeleiding met zorg ondersteuning;
• het bieden van logeeropvang met zorg ondersteuning;
• het kunnen functioneren als contactadres voor familieleden, curatoren, mentoren en naaste betrekkingen;
• het toezenden van informatie over onze dienstverlening;
• het doen van administratieve Verwerkingen waaronder het doen van betalingen en het innen van vorderingen.
• het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen in het kader van de personeels- en salarisadministratie;
• het voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van externe verantwoording;
• het behandelen van geschillen;
• de opsporing van strafbare feiten en het voorkomen en bestrijden van fraude;
• beantwoording van uw reacties via de online invulformulieren.
Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen. Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijnen
Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij daarvoor de wettelijk vastgestelde termijnen. Persoonsgegevens worden na afloop van de bewaartermijn vernietigd.

Datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:
1. Inzagerecht (art. 13-15 AVG)
2. Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
3. Recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
4. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
6. Recht op bezwaar (art. 21-22 AVG)
Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande adresgegevens van Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Binnen één maand wordt, indien aan uw verzoek kan worden voldaan, u geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek.

Externe links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Contactformulier
Bij het invullen van het informatie aanvraagformulier op onze website vragen wij om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om u een passend antwoord te geven op uw vraag of verzoek. Binnen een maand na afronding van uw vraag of verzoek verwijderen wij de gegevens.

Wijziging Privacy Statement
Wij kunnen te allen tijde dit Privacy Statement wijzigen. Wij zullen betrokkenen informeren over de wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten of indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de afhandeling van een verzoek met betrekking tot uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Stichting Paardrijden Gehandicapten Westerbork, Oude Beilerweg 29, 9431 BZWesterbork onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar info@zorgmanegewesterbork.nl.


Het laatste nieuws

Facebook